Metoda Hellwiga


Gdy zachodzi konieczność ograniczenia liczby elementów zbioru X pierwotnie
wybranych zmiennych

objaśniających posłużymy się metodą optymalnego wyboru predykant- metodą
Hellwiga
.

Każdą z ‚kandydatek” możemy uważać za źródło wiedzy o zmiennej Y, zasadne jest
więc traktowanie jej

jako nośnika informacji o zmiennej objaśnianej.

Rozpatrujemy wszystkie niepuste kombinacje m-zmiennych ze zbioru X. Ich liczba
wynosi:

Zbiór elementów tworzący S-tą kombinację oznaczamy przez
CS.

Określamy indywidualną pojemność informacyjną nośnika Xj wchodzącego w skład
S-tej kombinacji:

;

 

a następnie obliczamy integralną pojemność informacyjną
S-tej kombinacji:

Za najlepszą (optymalną) kombinację nośników informacji uznajemy ten podzbiór
kandydatek na zmienne

objaśniające, dla którego pojemność integralna jest największa.

metoda Hellwiga i korelacja

  Metoda Hellwiga