Podstawowe definicje statystyki

Podstawowe definicje statystyki

Statystyka

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

Jednostki zbiorowości statystycznej powinny:

- mieć przynajmniej jedną cechę wspólną

- różnić się przynajmniej jedną cechą

 

Jednostki zbiorowości statystycznej nie powinny:

- różnić się liczbą posiadanych cech statystycznych

- mieć wszystkie cechy wspólne

- różnić się wszystkimi cechami

 

Wskaźnik natężenia liczebności:

- służy do porównania dwóch zbiorowości pod względem jednej cechy

 

Miary dyspersji to:

- odchylenie przeciętne

- odchylenie standardowe

- rozstęp

 

Jeżeli średnia arytmetyczna wynosi 10, M=11, D=13 to:

- asymetria szeregu jest lewostronna

 

Rozkład jest symetryczny gdy:

- średnia arytmet. = D

 

 

Niech X – oznacza ciśnienie krwi, Y – wiek człowieka, któremu mierzono ciśnienie. Współczynnik korelacji rxy wynosi - 0,5 więc:

- wraz z wiekiem maleje ciśnienie krwi

- człowiek starszy ma niższe ciśnienie

 

Aby móc obliczać stosunek korelacji nieliniowej Pearsona rxy dane muszą spełniać warunki:

- przynajmniej jedna cecha musi być mierzalna

- dane muszą być pogrupowane

 

Test nieparametryczny może dotyczyć:

- weryfikacji hipotezy dotyczącej kształtu rozkładu

 

 

Zbiorowość statystyczna to:

- zbiór jednostek jednorodnych jednorodnych ale nie identycznych

- zbiór jednostek nie identycznych powiązanych logicznie

- zbiór jednostek objętych badaniem

 

Obszar odrzucenia w teście zgodności jest zawsze:

- prawostronny

- jednostronny

 

Indeks łańcuchowy:

- jest większy o 1 od przyrostu względnego łańcuchowego

- nie może być obliczony dla wszystkich okresów

 

Indeks jednopodstawowy:

- jest iloczynem odpowiednich indeksów łańcuchowych

 

Indeks typu Paaschego:

- jest stosowany do obliczania indeksu ilości

- jest indeksem agregatowym

 

Cecha mierzalna:

- bywa skokowa lub ciągła

 

 

Badania pełne zbiorowości statystycznych:

- są zwykle bardziej szczegółowe od badań częściowych

- nie są wykonywane na próbach

- bywają doraźne lub ciągłe

 

Do klasycznych miar w analizie struktury zaliczamy:

- odchylenie przeciętne

- średnią arytmetyczną

- odchylenie standardowe

 

Szereg o asymetrii ujemnej:

- jego wskaźnik skośności jest różny od zera

 

Jeżeli pierwszy kwartyl jest równy 3, drugi 6, a trzeci 7, to:

- mediana tej cechy wynosi 6

 

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona:

- jest miarą symetryczną

- jest równy 0, jeżeli cechy są niezależne

 

 

 

Cechy skorelowane ujemnie:

- jeżeli wartość cechy zależnej jest duża, to niezależnej mała

 

Cechy skorelowane dodatnio:

- mają dodatni współczynnik zbieżności Czuprowa

- są cechami mierzalnymi

- przykładem takich cech może być np. wiek i waga

 

Stosunek korelacji nieliniowej Pearsona:

- można go stosować do badania siły zależności między cechami

 

Ponieważ próba jest zawsze mniejsza od liczby jednostek zbiorowości, więc średnia próby:

- może być mniejsza lub większa od średniej zbiorowości generalnej

- może być równa średniej zbiorowości generalnej

 

Jeżeli podano, że zmienna losowa X ma rozkład normalny N(30,7) to oznacza, że:

- zmienna ta ma wartość oczekiwaną równą 30

 

Wraz ze wzrostem próby:

- maleje błąd standardowy

 

Wraz ze zmniejszeniem próby:

- rośnie błąd standardowy

 

 

Hipoteza alternatywna, to hipoteza:

- którą przyjmujemy, kiedy odrzucamy hipotezę zerową

- która musi być sformułowana przed określeniem obszaru odrzucenia

- jej określenie jest wymagane do weryfikacji hipotezy zerowej

- która jest przedmiotem weryfikacji

- która jest konkurncyjna w stosunku do H0

- sformułowana w testach parametrycznych np. jako Ć>3

 

Hipoteza zerowa to hipoteza:

- którą przyjmujemy, kiedy odrzucamy hipotezę alternatywną

- która musi być sformułowana przed określeniem obszaru odrzucenia

- która jest przedmiotem weryfikacji

- sformułowana w testach parametrycznych np. jako Ć=3

- sformułowana w testach nieparametrycznych np. jako F(x)=F0(x)

 

Testy nieparametryczne to:

- testy losowości

- testy zgodności

- test medianowy

 

Test medianowy weryfikuje hipotezę zerową postaci:

- próba ma charakter losowy 

 

W teście niezależności:

- weryfikujemy hipotezę o niezależności cech

- obszar krytyczny jest prawostronny

- wartość krytyczna jest odczytywana z tablic rozkładu chi-kwadrat

- wartość krytyczna jest zawsze większa od zera

 

Pozycyjne miary średnie to:

- dominanta

- mediana

 

Jeżeli ilość serii odczytana z tablic wynosi 3 i 6, a obliczona z próbki 2, to hipoteza statystyczna o niezależności prób:

- odrzucamy

- próbki są zależne

 

Jeżeli mamy daną medianę, to dla danego szeregu rozdzielczego miarą dyspersji będzie:

- odchylenie ćwiartkowe

 

Aby poznać wartość rozkładu Studenta należy znać:

- liczbę stopni swobody

- poziom istotności

 

Jeżeli cechy Xi Y przyjmują odpowiednio wartości 0,2,1 i 3,5,4, to prosta regresji ma postać:

- y=x+3

 

Miara zbiorowości generalnej tak jak np. średnia arytmetyczna znana jest jako:

- parametr

 

Trend wyznaczamy przy pomocy:

- średniej ruchomej

- Metody Najmniejszych Kwadratów

- metody mechanicznej

 

W trakcie przeprowadzania testów hipotezą stawianą najczęściej wbrew logicznym przesłankom jest:

- H0

 

Błąd II rodzaju ma miejsce wówczas gdy:

- hipoteza alternatywna jest błędnie odrzucona

 

Błąd polegający na odrzuceniu H0, która jest w rzeczywistości prawdziwa:

- to błąd I rodzaju

 

 

 

 

Sprawdzian testu zgodności danego rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym ma rozkład:

- chi-kwadrat

 

Znak przy współczynniku regresji informuje o:

- kierunku zależności

 

Średni poziom zjawiska w szeregach czasowych obliczamy przy pomocy średniej:

- arytmetycznej

- chronologicznej

 

Indeks ilości według Laspeyersa wykazał wzrost o 5%, indeks cen według Paaschego spadek o 5%. Wartość produkcji:

 

- spadła 0,25%

 

Zgodnie z szacunkami GUS ceny towarów i usług wzrosły w styczniu 0 4,2%, lutym 2,1%, marcu o 1,7%. Przeciętny wzrost cen to:

- średnia geometryczna

- 2,67%

 

Mediana podanego szeregu 14, 8, 19, 15, 17, 16, 10, 12, 17 wynosi:

- 15 (8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 19 – liczba nieparzysta +1/2 lub parzysta/2)

 

Przy inflacji równej 100% indeks inflacji wynosi:

- 200%

- 2

 

 

 

Poziom istotności:

- im jest większy, tym większy obszar krytyczny (odrzucenia)

- nie zależy od niego obszar odrzucenia

 

Przyrost względny jednopodstawowy:

- jest o 1 mniejszy od odpowiedniego indeksu

 

Indeks łańcuchowy:

- nie może być obliczony dla wszystkich okresów

- jest większy o 1 od przyrostu względnego łańcuchowego

 

Indeks typu Paaschego:

- jest stosowany do obliczania indeksu ilości

 

Wskaźnik struktury:

- przyjmuje zawsze wartości z przedziału <0,1>

- służy do porównania dwóch zbiorowości pod względem jednej cechy

 

Miary przeciętne to:

- średnia harmoniczna

 

 

 

Jednostki zbiorowości statystycznej nie powinny:

- różnić się liczbą posiadanych cech statystycznych

- mieć wszystkich cech wspólnych

- różnić się wszystkimi cechami

 

Jeżeli średnia arytmetyczna wynosi 13, M=11, D=10 to:

- szereg jest asymetryczny dodatnio

- asymetria szeregu jest prawostronna

 

Rozkład jest asymetryczny gdy:

- D>Me

- średnia arytmetyczna > D

 

Dany jest oszacowany model ekonometryczny postaci

yt=10+0,2x1t-0,4x2t

gdzie: yt- popyt na określone dobro w kg, x1t – dochody w tys. zł, x2t – cena danego dobra w zł.

 Na podstawie tego modelu można wnioskować, że wraz ze wzrostem dochodów o 1 tys. zł: popyt na dobro wzrośnie o 0,2 kg. przy nie zmienionej cenie.

 

 

Hipoteza alternatywna:

- to hipoteza którą przyjmujemy, kiedy odrzucamy hipotezę zerową

- musi być sformułowana przed określeniem obszaru odrzucenia

 

Estymator parametru rozkładu:

- jest nieobciążony, jeżeli jego wartość oczekiwana jest równa wartości parametru

 

 

 

 


Mapa strony ekonometria.4me.pl

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne
---


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


definicje statystyki