Modele autoregresyjne

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

 

 

Modele autoregresyjne, mają ogólną postać:

 

w których wartości zmiennej prognozowanej są funkcją czyli zależą od wartości  zmiennej y  okresach poprzednich  oraz od składnika losowego.

 

Na ogól funkcja f jest funkcją liniową:

 

bądź logarytmiczno-liniową:

 

 

 

gdzie:

 -wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie t,

 -opóźnione w czasie wartości zmiennej prognozowanej,

- parametry modelu,

 - rząd autoregresji,

 -składnik losowy.

Przy konstrukcji modelu autoregresyjnego powstaje problem określenia wartości parametru p, od którego zależy, jak daleko sięga się w przeszłość przy uwzględnieniu opóźnionych wartości zmiennej prognozowanej w modelu. Decyzje co do wyboru wartości tego parametru można podjąć metodą postępowania polegającego na szacowaniu parametrów modelu dla różnych wartości p. Podstawę wyboru "optymalnej" wartości parametru p może stanowić funkcja:

               

 

 gdzie  jest oceną wariancji składnika losowego modelu autoregresji rzędu k,

 a K- maksymalnym rzędem autoregresji.

Jako "najlepszą" wartość parametru  p wybiera się taką, dla której:

 

                   

                                                       

Po oszacowaniu parametrów modelu i jego weryfikacji można ten model użyć do celów prognostycznych. Przyszłą wartość prognozowanej zmiennej uzyskuje się, podstawiając do modelu wartości zmiennej z poprzednich okresów. Konstrukcja prognoz na dalsze momenty lub okresy, mająca charakter sekwencyjny, polega na wykorzystaniu do obliczeń prognoz wyznaczonych dla poprzednich momentów lub okresów.

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


 

Modele autoregresyjne