Model liniowy Holta

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

Model Holta stosujemy wygładzając szereg czasowy, w którym wyróżnić można zarówno trend (tendencję rozwojową) jak i   wahania przypadkowe.

Model Holta jest bardziej skomplikowany niż model Browna ponieważ  występowanie dwóch parametry: alfa i beta. Równania modelu przedstawiają się następująco:

                         1)                     

oraz

                         2) 

gdzie:

- odpowiada wygładzonej wartości  z prostego modelu wygładzania wykładniczego (ocena wartości średniej na okres ),

 –wygładzony  przyrost trendu na  okres

a, b- parametry  modelu należące do  przedziału [0, 1]

 

Różnica w pierwszym równaniu względem prostego modelu wygładzania wykładniczego polega na dodaniu we wzorze do członu (który w prostym modelu wygładzania wykładniczego był  prognozą ) oceny przyrostu trendu w  okresie  .

W przypadku drugiego równania  przyjęta za najnowszy przyrost trendu różnica  jest ważona  parametrem , zaś ocena poprzednia przyrostu trendu  przez (1-).

Równanie prognozy na okres  t > n ma zatem postać:

                         3)                t > n,

gdzie:

 -prognoza zmiennej Y wyznaczona na  okres t,

- odpowiednik wygładzonej wartości obliczonej z prostego modelu wygładzania wykładniczego dla  okresu n

 - wygładzona wartość przyrostu trendu szeregu nab okres n,

n - liczba wyrazów szeregu czasowego zmiennej . Podobnie jak to robiliśmy w przypadku prostego modelu wygładzania wykładniczego, równanie pierwsze i trzecie można przekształcić :

                                           

                                             

                                             

Aby rozpocząć obliczanie kolejnych wyrazów modelu wygładzania wykładniczego Holta  potrzebne początkowe wartości  i  (    i     ). Można zrobić to na kilka możliwych sposobów.. Jeden z nich  polega na przyjęciu za  pierwszej wartości zmiennej prognozowanej czyli - a za  –różnicy między drugim i pierwszym wyrazem szeregu. Za początkowe wartości  i  można takżewziąć : wyraz wolny i współczynnik kierunkowy liniowej funkcji trendu którą oszacowaliśmy na podstawie danych o y za pomocą metody najmniejszych kwadratów.

 

Przykład:

 

Przyjmę stałe wygładzania kierując się minimalnym błędem średnim prognoz wygasłych:

α= 0,75
β= 0,023
 

 

Średnia wartość objaśnianej y

2548,454

MAPE - wartość średnia względnych błędów prognoz

 

Mówi nam ile wynosi średni względny bład prognoz

29 wygasłych obliczonych dla badanego okresu


Średni kwadrat błędów prognoz wygasłych
s* - pierwiastek kwadratowy z średniego błędu prognozyŚredni względny błąd prognoz wygasłych
(jako iloraz odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej y)
Współczynnik Theila

U= 0,0018788182

Wykres wartości rzeczywistych i wygładzonych:

model holta
 

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


Model liniowy Holta