Wzory statystyczne

Ekonometria

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

Poniżej zamieszczam zbiór wzorów najczęściej używanych w statystyce opisowej i matematycznej.

Możesz skopiować tabelkę i wydrukować otrzymując podręczną ściągę:

 

wskaźnik natężenia (częstotliwość zmienna)

wskaźnik podobieństwa

wskaźnik natężenia cechy

rozpiętość przedziałów klasowych

rozstęp

ilość przedziałów klasowych

Numer kwartyla pierwszego

Numer kwartyla trzeciego

Wzór na kwartyl pierwszy [trzeci]

Mediana dla szeregu szczegółowego

numer mediany dla szeregu punktowego

Mediana dla szeregu przedziałowego

Dominanta dla szeregu przedziałowego

Odchylenie przeciętne dla szeregu szczegółowego (klasyczna bezwzględna miara asymetrii)

Odchylenie przeciętne dla szeregu punktowego
(klasyczna bezwzględna miara asymetrii)

Odchylenie przeciętne dla szeregu przedziałowego (klasyczna bezwzględna miara asymetrii)

Odchylenie ćwiartkowe (pozycyjna, bezwzględna miara asymetrii)

Rozstęp (obszar zmienności) (poz. bezwzgl. miara asym.)

Współczynnik zmienności dla odchylenia ćwiartkowego (poz. wzgl. miara asym.)

Typowy klasyczny obszar zmienności cechy

Typowy pozycyjny obszar zmienności cechy

Współczynnik zmienności dla odchylenia przeciętnego (klasyczna wzgl. miara asym.)

Współczynnik zmienności dla odchylenia standartowego (klasyczna wzgl. miara asym.)

Moment rzędu trzeciego w szeregu szczegółowym

 

Moment rzędu trzeciego w szeregu punktowym

wzór ogólny na moment k-tego rzędu

Kierunek asymetrii w oparciu o miary klasyczne

Kierunek asymetrii w oparciu o miary pozycyjne

Wskaźnik skośności (miara klasyczna) [kierunek i siła]

Pozycyjny współczynnik asymetrii

Współczynnik koncentracji Lorenza

Pola rombów pod wykresem krzywej Lorenza

Współczynnik asymetrii

Współczynnik skupienia (Kurtoza)

Średnia arytm. dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 0

Średnia arytm. dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 1

Średnia chronologiczna (w szeregach momentów) (np. średni miesięczny zapas)

Przyrost absolutny o stałej podstawie (jednopodstawowy)

Przyrost względny o stałej podstawie

Indeks (wskaźnik dynamiki) o stałej podstawie

łańcuchowy przyrost absolutny

Łańcuchowy przyrost względny

Indeks (wskaźnik dynamiki) łańcuchowy

Średnia geometryczna dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 0

Średnia geometryczna dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 1

Średnia okresowe tempo zmian zjawiska

Agregatowy indeks ilości

Agregatowy indeks ceny

Agregatowy indeks wartości

Agregatowy indeks ilości wg formuły Lasperesa

Agregatowy indeks ilości wg formuły Paschego

 

 

 

Wzory w innych zapisach formalnych (inna symbolika / nazewnictwo itp)

Średnia wartość:

- dla szeregu szczegółowego

- dla szeregu rozdzielczego

 

Mediana w szeregu szczegółowym:

 - gdy nieparzysta n

 - gdy parzysta n

 

Mediana w szeregu rozdzielczym:

 

Modalna:

 

Ilość przedziałów w szeregu rozdzielczym:

Rozpiętość klasy:

Rozstęp:

Odchylenie standardowe:

 

Wariancja:

- dla szeregu szczegółowego

- dla szeregu rozdzielczego

 

Odchylenie ćwiartkowe:

 

Przedziały zmienności:

 - typowy przedział zmienności

- pozycyjny przedział zmienności

 

Współczynniki zmienności:

 - klasyczny

- pozycyjny

 

Współczynniki asymetrii:

 ;

Interpretacja współczynnika:

Aq=0  - symetria

Aq>0  - asymetria prawostronna

Aq<0  - asymetria lewostronna

 

Współczynnik korelacji Pearsona:

 

Liniowy współczynnik korelacji:

 

Współczynnik korelacji Spearmana:

 

Współczynnik korelacji Jule’a:

j=

 

Rozkład siły zależności dla współczynników korelacji:

0-0,2     - brak zależności

0,2-0,4  - słaba

0,4-0,7  - średnia

0,7-0,9  - silna

0,9-1     - bardzo silna

 

Współczynnik determinacji:

 

Proste regresji:

 ; 

 

Współczynniki prostych regresji:

 ;

  ; 

 

Chi kwadrat:

 

Średnia chronologiczna:

 

Przyrosty absolutne:

  ; 

 

Przyrosty względne:

  ; 

 

Indeksy:

  ; 

 

Średnie tempo zmian:

 lub

 

Liniowa funkcja trendu:

 

Współczynniki liniowej funkcji trendu:

  ; 

 


Mapa strony ekonometria.4me.pl

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne
---


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


Statystyka wzory