Modele ARMA i ARIMA

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

 

 

 

Są to modele szeregów czasowych znanych jako modele autoregresji i średniej. Mogą być one stosowane do modelowania szeregów stacjonarnych, tj. szeregów, w których występują jedynie wahania losowe wokół średniej, lub niestacjonarnych, sprowadzalnych do stacjonarnych. Ich budowa oparta jest na zjawisku autokorelacji, tj. na korelacji wartości zmiennej prognozowanej z wartościami tej samej zmiennej opóźnionymi w czasie. Wśród ogółu modeli zaliczanych do tej klasy wyróżnia się trzy podstawowe ich rodzaje: modele auto regresji, modele średniej ruchomej oraz modele mieszane autoregresji i średniej ruchomej. Postać modelu AR jest następująca:

 

 

gdzie:

-wartości zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie

 - parametry modelu;

 - błąd (reszta) modelu dla momentu lub okresu t;

*- wielkość opóźnienia.

 

Budowa modelu jest oparta na założeniu, iż występuje autokorelacja pomiędzy wartościami zmiennej prognozowanej a jej wartościami opóźnionymi w czasie.

Innym modelem jest model średniej ruchomej MA:

 

 

gdzie:

- to wartość zmiennej prognozowanej w okresie t;

-błędy (reszty) modelu w okresach

- parametry modelu,

 - wielkość opóźnienia.

Dla osiągnięcia większej elastyczności w dopasowaniu modelu do szeregu czasowego niekiedy celowe jest połączenie obu modeli, które prowadzi do modelu autoregresji i średniej ruchomej ARMA:

 

W modelu zakłada się, że wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie t zależy od przeszłych jej wielkości oraz od różnic miedzy przeszłymi wartościami rzeczywistymi zmiennej prognozowanej a jej wartościami uzyskanymi z modelu (błędów prognoz).

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


 

Modele ARMA i ARIMA