Metody naiwne

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

 

Dlaczego "naiwne" ?

Gdyż zakładają, iż czynniki określające wartości zmiennej prognozowanej pozostają niezmienne.

Z pomocą metod naiwnych konstruujemy  prognozy krótkookresowe, czyli jeden okres naprzód, czyli  na okres t = n + 1 ( gdzie n - liczba obserwacji zmiennej prognozowanej).

Szereg czasowy powinien charakteryzować się słabymi wahaniami przypadkowymi .

 

Najpowszechniej stosowana z tych metod polega na obliczaniu prognozy na moment lub okres t przyjmując jej wartość równą wartości obserwacji poprzedzającej czyli dla okresu t-1.

Podaje się iż współczynnik zmienności dla tej metody nie powinien być większy od 10%.

Zapiszemy to następująco:

                                                            

gdzie:

- prognoza zmiennej wyznaczona na  okres t,

-wartość prognozowanej w okresie poprzednim czyli okresie t-.

 

Gdy w szeregu czasowym występuje trend, prognozy możemy budować dodając dodatkowo różnicę pomiędzy kolejnymi obserwacjami czyli okresu t- w porównaniu z okresem .

Wyrazić to można  następująco:

                                                   

gdzie:

 - prognoza zmiennej  wyznaczona na moment lub okres t,

 - wartości zmiennej  okresach t-, t-.

 

Jeżeli prognozowana zmienna,  ma tendencje do wzrostu lub spadku, to do prognozowania możemy przyjąć  metodę, w której zakłada się , że wartość prognozowanej zmiennej wzrośnie (spadnie) o pewien procent w odniesieniu do poziomu zmiennej z okresu poprzedniego t-1:

Zapisaćc to możemy następująco:

                                                    

gdzie:

- prognoza zmiennej  wyznaczona  okres t,

 -wartość zmiennej prognozowanej w okresie  ,

- nazywamy wskaźnikiem wzrostu (lub spadku, gdy  jest ujemne).

Jeśli zmienna ma tendencje do wzrostu o 1% miesięcznie, to prognozę można obliczymy następująco:

                                                   

Podobnie możemy założyć, iż zmienna rośnie powiększając się o stała wartość i wtedy prognozę obliczymy dodając do kolejnych obserwacji stałą c.

Można to zapisać:

                                               

gdzie:

- stała.

 

Przyrost zmiennej może być być uśredniony z kolejnych wszystkich przyrostów poprzedzających obserwacji a obliczana prognoza na okres t powstaje przez dodawanie takiego średniego przyrostu do kolejnych wartości zmiennej prognozowanej z okresu t-1

 

Można to przedstawić następująco:

                                               

 

Gdy  w szeregu czasowym zmiennej prognozowanej występują wahania sezonowe, np. kwartalne, można przyjmować iż prognoza będzie taka jak w adekwatnym kwartale poprzedniego roku czyli w okresie . Można to zapisać :

                                        ,

gdzie:

* - prognoza zmiennej  wyznaczona na moment lub okres ,

 -wartość zmiennej prognozowanej w odpowiednim kwartale ubiegłego roku.

 

Można również zbudować prognozę na  okres  posługując się wartością w okresie poprzednim t-1 i weryfikować ją odpowiednim wskaźnikiem sezonowości :

                                                             

gdzie:

,

 - wskaźniki sezonowości dla okresów  oraz .

 

Podsumowując zauważamy, iż najprostsza z metod naiwnych uwzględnia jedynie ostatnią obserwacje.

Bardziej złożone metody naiwne wymagają użycia większej liczby danych z szeregu.

Wybór metody w zasadzie opieramy o obserwację szeregu na wykresie i badając jego zmienność - dla najprostszej z tych metod.

Prognozy metodami naiwnymi niestety nie bywają dokładne i możemy je weryfikować jedynie po realizacji prognoz czyli obliczając błąd ex-post.

Błędy ex-ante  nie są możliwe do określenia w tym przypadku czyli nie możemy przewidzieć dokładności przed wyznaczeniem samych prognoz jaką dają nam bardziej "finezyjne" metody.

 

Przykład

Sprawdzam czy do danego szeregu możemy zastosować najprostszą  metodę naiwną pierwszego z przedstawionych typów  korzystając ze wzorów:

 


 

Za pomocą programu Excel wyznaczam niezbędne dane:


Do oceny siły wahań przypadkowych zastosowałem współczynnik zmienności.
Obliczyliśmy odchylenie standardowe i średnią arytmetyczna badanej zmiennej:


Odchylenie standardowe:
S= 46,55938212

Średnia:

649,1222222

Współczynnik zmienności:
Vz= 0,07172668 = 7,2%


Współczynnik zmienności jest niski zatem uzasadnione jest zastosowanie tej metody.

 

 

 

Obliczona prognoza na 1 kwartał 2006 roku wyniosła 608,9

 

MAPE= 1,61% średni względny bład ex-post prognoz wygasłych jest niski a zatem prognozę można uznać za wiarygodną
 

metoda naiwna

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


Metody naiwne