Predykcja na podstawie modelu tendencji rozwojowej

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

 

 

Tradycyjny model tendencji rozwojowej jest ekonometrycznym modelem jednorównaniowym, o stałej w czasie postaci analitycznej i o jednej tylko zmiennej objaśniającej (lepiej powiedzieć: zmiennej niezależnej). Tą zmienną jest zmienna czasowa t lub jej funkcje.[1] Predykcję na podstawie modelu tendencji rozwojowej stosujemy wtedy, gdy:

1.      dla zmiennej prognozowanej można wyodrębnić trwałą tendencję rozwojową (tzw. istnieje empirycznie stwierdzona „wewnętrzna dynamika” tej zmiennej) i istnieje sprawdzony wielokrotnie model tendencji rozwojowej;

2.      nie można wprost wskazać zbioru zmiennych objaśniających, które stanowią przyczyny zmienności zmiennej prognozowanej lub nie jest możliwe zbudowanie wystarczająco dobrego modelu przyczynowo-skutkowego;

3.      system stanowiący "otoczenie" zmiennej prognozowanej jest stabilny i będzie taki w okresie prognozowania - jest to podstawowy warunek zachowania stałości wewnętrznej dynamiki zmiennej prognozowanej;

4.      chcemy wyznaczyć prognozę o horyzoncie czasowym krótko- lub średniookresowym - model tendencji rozwojowej nie może być predykatem w predykcji długookresowym.


 

Predykcja na podstawie liniowego modelu tendencji rozwojowej (przykład)

 

Liniowa tendencja rozwojowa to najprostszy przypadek dynamiki zmiennej prognozowanej. W zamieszczonym tutaj przykładzie zmienną prognozowaną jest yt - roczne wydobycie węgla kamiennego w pewnej kopalni (w tys. ton), dla której dysponujemy n = 11 danymi empirycznymi, tworzącymi szereg czasowy okresów (kolumny "DANE" w poniższej tabeli).

 

DANE

OBLICZENIA

Rok

t

-

(-)2

(-)2

1987

1

128,6

126,850

1,750

3,063

919,1921

1988

2

135,0

133,264

1,736

3,015

572,0794

1989

3

140,1

139,677

0,423

0,179

354,1240

1990

4

145,5

146,091

-0,591

0,349

180,0476

1991

5

150,7

152,505

-1,805

3,256

67,5385

1992

6

156,6

158,918

-2,318

5,374

5,3740

1993

7

162,0

165,332

-3,332

11,101

9,4976

1994

8

171,6

171,745

-0,145

0,021

160,8285

1995

9

179,3

178,159

1,141

1,302

415,4185

1996

10

186,1

184,573

1,527

2,333

738,8512

1997

11

192,6

190,986

1,614

2,604

1134,4649

Razem:

1748,1

1748,100

0,000

32,596

4557,4164

 

Należy oszacować model - liniową funkcję trendu:

yt = a0 + a1 · t + ut

gdzie:

a0 - teoretyczna wielkość wydobycia dla t = 0, czyli w 1986 roku,

a1 - średni roczny przyrost bezwzględny wydobycia.

ut - składnik losowy modelu.

Wprowadzamy dodatkowe oznaczenia:

a0 - estymator parametru a0,

a1 - estymator parametru a1.

Powyższa tabela zawiera część wyników obliczeń związanych z szacowaniem parametrów liniowego modelu tendencji rozwojowej. Jeżeli zastosujemy wzory macierzowe MNK, to najważniejsze - dla weryfikacji parametrów strukturalnych modelu i prognozowania na jego podstawie - macierze mają następującą postać:

·        wektor kolumnowy estymatorów parametrów strukturalnych...

a =

 

120,436

 

 

6,414

 

·        macierz wariancji i kowariancji...

D2(a) =

 

1,5146

-0,1976

 

 

-0,1976

0,0329

 

·        wektor kolumnowy błędów szacunku parametrów strukturalnych...

D(a) =

 

1,231

 

 

0,181

 

 


 

Otrzymujemy zatem model oszacowany:

 

 =

120,436

+

6,414*t

+

ut

 

(1,231)

 

(0,181)

 

(1,903)

 

 = 158,92 (ocena średniej arytmetycznej zmiennej prognozowanej)

S2 = 3,622 (ocena wariancji składnika losowego)

S = 1,903 (ocena odchylenia standardowego składnika losowego)

VS = 1,20% (współczynnik zmienności losowej)

j2 = 0,0072 (współczynnik zbieżności)

R2 = 0,9928 (współczynnik determinacji)

R = 0,9964 (współczynnik korelacji wielokrotnej)

 

Ocena i komentarz na temat przydatności predykcyjnej modelu są raczej zbędne - model bardzo dobrze opisuje 11-letnią dynamikę zmiennej prognozowanej. Przystępujemy więc do prognozowania.

 

1o. Wyznaczyć prognozy punktowe wielkości wydobycia w latach 1998 (czyli T = 12) i 1999 (czyli T = 13).

Zadanie jest niezwykle łatwe, gdyż w oszacowanym modelu, w miejsce zmiennej czasowej (t) należy podstawić odpowiednią wartość T - i tak:

 

y1998 (dla T=12) = 120,436 + 6,414*12 = 197,400

y1999 (dla T=13) = 120,436 + 6,414*13 = 203,814

 

2o. Obliczyć błąd średni obu predykcji.

Jeżeli zastosujemy poznane wcześniej - patrz: "Predykcja na podstawie liniowego modelu przyczynowo-skutkowego" - wzory na wariancję predykcji (V2) i błąd średni predykcji V, to otrzymamy następujące oceny efektywności predykcji na lata 1998 i 1999:

 

Rok

T

yT

V2

V

1998

12

197,400

5,136

2,266

1999

13

203,814

5,564

2,359

... co czytamy następująco:

·        prognozując, że w 1998 roku wydobycie węgla wyniesie 197,400 tys. ton, mylimy się in plus / in minus o 2,266 ton;

·        prognozując, że w 1999 roku wydobycie węgla wyniesie 203,814 tys. ton, mylimy się in plus / in minus o 2,359 ton.

Możemy jednak, ale tylko w przypadku liniowego modelu tendencji rozwojowej, zastosować uproszczone formuły obliczania wariancji i średniego błędu predykcji, podane przez prof. Bartosiewicz:

gdzie:

 - ocena wariancji predykcji,

 - ocena średniego błędu predykcji,

S2 - ocena wariancji składnika losowego predyktora.

Wystarczą proste podstawienia:

n = 11 (liczba obserwacji),

 = 6,

= 110

i otrzymujemy...

 

Predykcje przedziałowe na podstawie liniowego modelu tendencji rozwojowej wykonuje się tak samo, jak w przypadku modelu przyczynowo skutkowego. Wszystkie przedstawione wcześniej uwarunkowania predykcji na podstawie nieliniowego modelu przyczynowo-skutkowego przenosimy na prognozowanie na podstawie nieliniowych modeli tendencji rozwojowej. Zawsze jednak predykcja na podstawie modelu tendencji rozwojowej stawia przed nami mniejsze wymagania - nie musimy znać założonych wartości zmiennych objaśniających. Wartość zmiennej czasowej (t = T) po prostu znamy!


 

Zadanie 2.

Zbudować prognozy przedziałowe wydobycia węgla kamiennego w kopalni (z przykładu tegoż wykładu), na lata 2003 i 2004, przyjmując 90-procentowy przedział ufności.


 

[1] Zmienna czasowa nie jest (bo nie może być) zmienną występującą w związku przyczynowo-skutkowym ze zmienną prognozowaną! Jest jedynie syntetycznym wskaźnikiem zmieniających się warunków determinujących rozwój badanego zjawiska. Czas jest tylko tłem dla dynamiki zjawisk.

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


 

Predykcja na podstawie modelu tendencji rozwojowej