Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

Wprowadzenie

Prognozowanie sprzedaży to trudny  obszar zarządzania. Większość menedżerów uważa, że potrafią prognozować. Jednak obliczone prognozy  zazwyczaj okazują się być błędne ! Specjaliści spierają  o to, czy prognozowanie sprzedaży identyfikować z  nauką czy sztuką. Odpowiedź  brzmi, że racja jest po obu stronach.

Prognozowanie sprzedażyUzasadnienie realizacji prognozy sprzedaży

Firmy zmuszone są działać z dużym wyprzedzeniem, aby planować swoje inwestycje, wprowadzić nowe produkty lub zdecydować kiedy zamknąć usługi lub wycofać produkty. Prognozowanie sprzedaży określamy procesem  krytycznym dla większości przedsiębiorstw. Kluczowe kwestie wywodzące się od prognozy sprzedaży to:

Rodzaje prognoz

Istnieją dwa główne rodzaje prognoz, które można ogólnie określić jako makro i mikro:

Prognozy makro dotyczą prognozowania rynków jako całości. Chodzi tu o ustalenie aktualnego poziomu zapotrzebowania rynku i rozważa się zapotrzebowanie rynku w przyszłości.

Micro prognozowanie sprzedaży dotyczy szczegółowych prognoz sprzedaży za sztukę. Chodzi o określenie udziału produktu  w rynku w danej branży i rozważa udział w rynku w przyszłości.

 

 

Wybór, typu prognozowania jaki należy użyć, zależy od kilku czynników:

  1. Wymagany stopień dokładności  - jeżeli decyzje, które mają być podjęte na podstawie prognozowania sprzedaży mają wysokie ryzyko z nimi związane, to jest zrozumiale , że prognoza powinna być przygotowana jak najdokładniej.
  2. Dostępność danych i informacji - na niektórych rynkach jest bogactwo dostępnych informacji na temat sprzedaży detalicznej odzieży (np. sprzedaż detaliczna żywności, święta), w innych trudno jest znaleźć wiarygodne dane !
  3. Horyzont czasowy. Na przykład, mamy dokonać prognozowania sprzedaży w najbliższych tygodniach , lub próbujemy przewidzieć, co stanie się na rynku w ciągu najbliższych pięciu lat ?
  4. Pozycja produktów w ich cyklu życia. Na przykład w przypadku produktów na "wstępnym" etapie cyklu życia produktu, użyjemy innej metody niż w przypadku produktów na "dojrzałym" etapie.

Tworzenie prognoz sprzedaży dla produktu

Pierwszym etapem w tworzeniu prognoz sprzedaży jest oszacowanie zapotrzebowania rynku.

Definicja:

Zapotrzebowanie rynku na produkt to całkowita ilość, jaka byłaby zakupiona przez określone grupy klientów na określonym obszarze geograficznym, w określonym czasie, w określonym środowisku gospodarczym.  Jest to nazywane krzywą popytu rynkowego.

Udział spółki w popycie na rynku zależy od jej produktów, usługi, cen, marki i jak jest postrzegana w stosunku do konkurentów. Wszystkie inne rzeczy są równe ważne - udział spółki w rynku będzie zależeć od wielkości i skuteczności jej wydatków marketingowych w stosunku do konkurentów.

Opracowanie prognozy sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży można określić kluczem do obliczenia oczekiwanego poziomu sprzedaży spółki na podstawie wybranego planu marketingowego i przybranym środowisku gospodarczym..

Należy zauważyć, że prognozowanie sprzedaży niekoniecznie jest takie samo jak "cel sprzedaży" lub "budżet sprzedaży".

Cel sprzedaży jest  dobierany według możliwości sprzedaży. Cele sprzedaży są często ustawione powyżej niż szacowana sprzedaż co w przypadku niepowodzeń może być frustrujące.

Budżet sprzedaży jest bardziej konserwatywny w szacunkach spodziewanego wolumenu sprzedaży. Jest on głównie wykorzystywany do wytwarzania prądu zakupów, produkcji i przepływu środków pieniężnych . Handlowcy muszą brać pod uwagę ryzyko związane z prognozowaniem sprzedaży. Są one zatem zazwyczaj niższe niż prognozy sprzedaży.

Uzyskanie informacji na temat istniejących potrzeb rynku

Jako punkt wyjścia do szacowania popytu na rynku, firma musi znać rzeczywistą sprzedaż przemysłu zachodzącą na rynku. Wymaga to określenia swoich konkurentów i szacowania ich sprzedaży. Stowarzyszenia gałęzi przemysłu często zbierają i publikują  łączne przychody ze sprzedaży w branży, choć rzadko wymieniają poszczególne wyniki sprzedaży firm oddzielnie. Za pomocą tych informacji, każda firma może ocenić swoje wyniki z całego rynku. Jest to ważna analiza. Załóżmy na przykład, że firma posiada sprzedaż  która rośnie 10% w ciągu roku. Jednakże, dowiaduje się, że całkowita sprzedaż przemysłu rośnie o 15% rocznie. Musi to oznaczać, że spółka traci udział w rynku - jego względną pozycję w branży. Innym sposobem na oszacowanie sprzedaży jest kupowanie raportów z badań marketingowych firm. Zazwyczaj są dobrym źródłem informacji dla rynków konsumenckich - gdzie sprzedaż detaliczną można śledzić szczegółowo w dowolnym punkcie sprzedaży. Takie źródła są mniej przydatne w rynkach przemysłowych, które zazwyczaj opierają się na dystrybutorach.

Szacowanie przyszłego popytu

Jak firma może określić aktualną pozycję:

Aktualne zapotrzebowanie spółki = aktualne potrzeby rynku x obecny udział w rynku

Jak można prognozować w przyszłości popyt na rynku ?

Bardzo drobne produkty lub usługi są wdzięczne w procesie prognozowania sprzedaży. Dotyczą produktu, którego bezwzględny poziom lub trend  jest dość stały i gdzie konkurencja jest albo nie istnieje (np. monopole takie jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej) lub trwałe oligopole. Na większości rynków, całkowity popyt i zapotrzebowanie  nie są stabilne.

Podczas przygotowywania prognozowanie sprzedaży wyróżniamy najczęściej trzy etapy:

Prognozy sprzedaży mogą być oparte na trzech rodzajach informacji:

Istnieje wiele firm badających rynki, które podejmują badania  i sprzedają te informacje do firm, które potrzebują danych o prognozach sprzedaży . Wartość badania wzrasta, kiedy istnieje stosunkowo niewielka liczba klientów, koszt dotarcia do nich jest mały, i mają jasne intencje. Alternatywnym sposobem pomiaru potrzeb klienta jest pobór próbki z opinii działów sprzedaży lub konsultacji z ekspertami z branży.

Analiza szeregów czasowych

Wiele firm przygotowuje  prognozowanie sprzedaży na podstawie dotychczasowej jej wielkości.

Analiza szeregów czasowych obejmuje podział dotychczasowej sprzedaży na cztery części:

Wykorzystując analizę serii czas przygotowania skutecznych prognoz sprzedaży wymaga się od kierownictwa:

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


Prognozowanie sprzedaży