Prosty model wygładzania wykładniczego Browna

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

Wygładzanie wykładnicze polega w skrócie na tym, że szereg jest wygładzany się za pomocą ważonej średniej ruchomej, przy czym wagi obliczane są  według porządku wykładniczego.

Zależnie od wniosków wynikających z dekompozycji szeregu dostosowujemy odpowiednią metodę wyrównywania wykładniczego. Do najpowszechniej znanych i stosowanych należą tu: 

                  

Prosty model wygładzania wykładniczego Browna  zasadniczo stosujemy w przypadku występowania prawie stałego poziomu zmiennej prognozowanej oraz niewielkich wahań przypadkowych.

Poniższe równanie określa sposób obliczenia prognozy na podstawie średniej ruchomej prostej. Wyznaczając prognozę na  okres  zapiszemy ją następująco:

                                                        

Wartość prognozy na  okres  t natomiast można wyrazić następująco:

                                                        

Zmodyfikujmy to równanie wstawiając zamiast wartości zmiennej prognozowanej w okresie   przybliżoną  wartość prognozy wyznaczonej na poprzedni okres:

                                                         

W ten sposób uzyskaliśmy równanie, w którym najświeższej obserwacji zmiennej prognozowanej nadana jest waga   a prognozie  waga

Symbolem a  mozemy zastapić wagę  ,otrzymując:

                 

Model  po podstawieniu za , czyli za błąd ex post prognozy obliczonej na  okres , wyrażenia  zapiszemy następująco:

                                                       

Możemy rówananie to rozwinąć zastpępując wartości prognozy wyznaczonej na okres  wyrażeniem i wtedy otrzymamy:

 

Ponawiając to samo wielokrotnie czyli podstawiając za wyrażenie   itd otrzymamy:

                      

a następnie

         

Ponieważ parametr   jest liczbą z należącą do przedziału (0, 1], to, dla ¹ 1, wagi a, ... maleją wykładniczo i stąd wzięła się nazwa metody - wygładzanie wykładnicze, zaś od nazwiska twórcy tej metody przyjęło się w literaturze nazywać ją metodą wyrównywania wykładniczego Browna.

Konstruując prognozę na okres t, przyjmuje się tutaj, że wyniesie ona tyle ile prognoza wyznaczonej na okres poprzedni , po skorygowaniu jej o pewną część (a - stałą wygładzania) jej bezwzględnego błędu ex post.

Zatem, jeżeli wyznaczona-prognoza na okres  była, w porównaniu z rzeczywistą wartością , zbyt niska  to prognoza konstruowana naokres t zwiększa się (porównując z poprzednią), i odwrotnie, jeśli wyznaczona prognoza na okres  była, w porównaniu z prawdziwą wartością zmiennej prognozowanej , to prognoza konstruowana na okres t zmniejszy się (w porównaniu z poprzedzającą).

 

 

Przykład:

Wyrównywanie wykładnicze Browna (wersja z uwzględnieniem trendu)

Parametr wygładzania alfa wybiera się na podstawie kryterium
najmniejszego błędu ex post prognoz wygasłych.

W obliczeniach do tabelki posługuję się wzorami:

wartośc wygładzona :


przyrosty ocen wartości trenduprognozy wygasłe


Przyjęte alfa= 0,3

Błędy prognoz wygasłych ex-post:

 

Mean error - średni błąd


Mean squared error - średni błąd kwadratowy


PIERWIASTEK BŁĘDU ŚREDNIOKWADRATOWEGO (root mean squere error)


Root Mean Square Percentage Error), czyli pierwiastek procentowego błędu
średniokwadratowego


ŚREDNI ABSOLUTNY BŁĄD PROCENTOWY (mean absolute percentage error)

 

 

 

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


Model Browna