Metoda Wintersa addytywna i multiplikatywna

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

 

Prognoza za pomocą modelu Wintersa (wersja multiplikatywna)


Model Wintersa może być stosowany w przypadku szeregów czasowych zawierających tendencję
rozwojową, wahania sezonowe oraz wahania przypadkowe.
Równania multiplikatywnej wersji modelu:


gdzie:


Lt-1 - odpowiednik wygładzonej wartości otrzymanej z prostego modelu wygładzania
wykładniczego (ocena wartości średniej),

Bt-1 - ocena przyrostu trendu na moment lub okres t-1,
St-1 - ocena wskaźnika sezonowości na moment lub okres t-1,
r      - długość cyklu sezonowego -liczba faz
a,b i g - parametry modelu przyjmujące wartość z przedziału [0, 1].


Równania prognozy na moment lub okres t> n:
(dla wersji multiplikatywnej modelu),gdzie n jest liczbą wyrazów szeregu czasowego zmiennej prognozowanej.

Za wartości początkowe można przyjąć odpowiednio:

F1 -pierwszą wartość zmiennej prognozowanej, tj.  y1 lub średnią z wartości zmiennej w pierwszym cyklu;
S1 - różnicę drugiej i pierwszej wartości zmiennej prognozowanej, tj. y2-y1 lub różnicę średnich wartości zmiennej wyznaczonych dla drugiego i pierwszego cyklu;

C1-wyznaczona na podstawie szeregu czasowego średnia różnic (dla modelu addytywnego) lub ilorazów (dla
prognozowanej i wygładzonych wartości trendu.
 

Przykład 1:
 

Przyjmę stałe wygładzania na podstawie minimalnego średniego błędu prognoz wygasłych:

a=0,278

b=0,180

g=0,999

 

 

 

 

Przykład 2:

 

Prognoza za pomocą modelu Wintersa (wersja addytywna).


Model ten może być stosowany do szeregów czasowych z tendencją rozwojową,
wahaniami sezonowymi oraz wahaniami przypadkowymi .

Ponieważ w badanym szeregu czasowym wahania sezonowe nie mają charakteru narastającego lub malejącego
a utrzymują się na równej amplitudzie uzasadnione jest użycie tej metody.

Obliczeń dokonuję z użyciem programu Excel gdzie wykorzystuję odpowiednie formuły obliczeniowe.
(widoczne w komórkach skoroszytu)

Addytywna wersja modelu przedstawia się następującymi równaniami:
Prognoza:
 Wartości współczynników do metody dobieram się na podstawie najmniejszego średniego
względnego błędu modelu (MAPE):

a=0,58

b=0,11

g=0,82

 

 

 

 

błędy prognoz

 

 

 

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


 

Metoda Wintersa addytywna