Modele składowej periodycznej

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

  

Analizując szereg czasowy, dostrzegamy w nim często wahania okresowe (cykliczne lub sezonowe), tj. pewien cykl zmian powtarzających się w tych samych mniej więcej rozmiarach (bezwzględnych lub względnych) co jakiś, w przybliżeniu stały, czas. Zjawisko znajduje się w tej samej fazie zmian w momentach okresach odległych od siebie w przybliżeniu o stały odstęp czasu lub jego wielokrotność. Okres, w którym występują wszystkie fazy wahań, nazywamy okresem wahań lub cyklem. Badane zjawisko może podlegać rozmaitym (o różnym okresie) wahaniom jednocześnie. Aby przeprowadzić analizę wahań musimy dysponować adekwatnymi do długości cyklu danymi statystycznymi. Na przykład jeśli chcemy zbadać wahania o cyklu tygodniowym, musimy dysponować danymi dla konkretnych  dni tygodni;  gdy mamy np. prognozować wahania o okresie kilku lat - potrzebne bedą dane  dla półroczy lub kwartałów - względnie miesięcy. Wyrózniamy wiele metod które pozwalają na budowę modeli uwzględniających wahania okresowe.

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


 

Modele składowej periodycznej