KONSTRUKCJA I WERYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO - ALGORYTM

Ekonometria

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

W większości podręczników ekonometrii można znaleźć obszerne omówienia problemów dotyczących modelowania. Niewielu jednak autorów podaje zalgorytmizowany opis procedury konstrukcji i weryfikacji modelu ekonometrycznego.   Taki opis uwzględnić może tylko najbardziej typowe przypadki klasycznego modelowania. Zamieszczony tu algorytm jest przeznaczony dla tych , którzy nie podzielają poglądu Chowa , że "modelowanie ekonometryczne jest sztuką" i wolą posługiwać się narzędziami ekonometrii jak wytrawni rzemieślnicy. Podobne procedury można znaleźć w literaturze (Jakubczyc 1982, s.119), (Bartosiewicz 1989, s.140).

Krok 1: 

Określić zmienną objaśnianą i zbiór kandydatek na zmienne objaśniające. Zgromadzić niezbędne dane statystyczne.

Krok 2:

Przeprowadzić procedurę doboru zmiennych objaśniających.

Krok 3:

Zdefiniować jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny.

Krok 4:

Oszacować parametry modelu metodą najmniejszych kwadratów.

Krok 5:

Wyznaczyć reszty modelu.

Krok 6:

Czy reszty mają rozkład normalny ?

TAK=krok 9   NIE=krok 7

Krok 7:

Czy reszty maja inny rozkład ?

TAK=krok 8   NIE=STOP

Krok 8:

Oszacować parametry modelu metodą największej wiarygodności=STOP.

Krok 9:

Czy występuje zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu ?

TAK=krok 10   NIE=krok 11

Krok 10:

Oszacować parametry modelu metodą Cochrane-Orcutta i przejść do kroku 5.

Krok 11:

Czy występuje zjawisko heteroskedastyczności składnika losowego modelu ?

TAK=krok 12   NIE=krok 13

Krok 12:

Oszacować parametry modelu ważoną metodą najmniejszych kwadratów i przejść do kroku 5.

Krok 13:

Czy model ekonometryczny jest liniowy ?

TAK=krok 15   NIE=krok 14

Krok 14:

Zmienić postać analityczną modelu ekonometrycznego. Jeśli jest to niezbędne, dokonać linearyzacji modelu i przejść do kroku 4. Jeśli nowy model jest ściśle nieliniowy , to dalsze postępowanie nie mieści się w procedurze=STOP.

Krok 15:

Czy występuje zjawisko współliniowości zmiennych objaśniających ?

TAK=krok 16   NIE=krok 17

Krok 16:

Oszacować parametry modelu metodą  regresji grzbietowej (Welfe 1998, s.135) i przejść do kroku 5.

Krok 17:

Czy wszystkie zmienne objaśniające są istotne statystyczni ?

TAK=krok 19   NIE=krok 18

Krok 18:

Zmienić zestaw zmiennych objaśniających i przejść do kroku 4.

Krok 19:

Czy można zaakceptować wartość współczynnika determinacji?

TAK=krok 20   NIE=krok 18

Krok 20:

Czy występuje efekt katalizy ?

TAK=krok 18   NIE=krok 21

Krok 21:

Czy można zaakceptować interpretację wartości oszcowań parametrów modelu ?

TAK=krok 22   NIE=krok 18

Krok 22:

Wykorzystać oszacowany model ekonometryczny +STOP. Jedną z możliwości jest użycie go w celu przewidywania przyszłych wartości zmiennej objaśnianej, czyli dokonania prognozy ekonometrycznej.

 


Mapa strony ekonometria.4me.pl

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne
---

 


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


KONSTRUKCJA I WERYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO - ALGORYTM