Metoda prognozowania Hellwiga

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

 

 

Nazwa metody prognozowania, o której będzie mowa w niniejszym wykładzie, jest niejednoznaczna a przez to niewiele mówiąca. Ten wybitny - na światową skalę - naukowiec i nauczyciel, Zbigniew Hellwig, jest przecież autorem wielu metod statystyczno-ekonometrycznych. Nazwa "metoda wag harmonicznych" jest wystarczająco precyzyjna, bo jednoznacznie określa, którą metodę Hellwiga mamy na uwadze.

Metoda wag harmonicznych należy do rodziny adaptacyjnych metod prognozowania. Jest zatem narzędziem pozwalającym stawiać prognozy wtedy, gdy dla zmiennej prognozowanej nie zbudowano odpowiedniej jakości predyktora (tj. nie mamy ani modelu przyczynowo-skutkowego, ani modelu tendencji rozwojowej opisującego jej "wewnętrzną" dynamikę), a dysponujemy jedynie statystycznym szeregiem czasowym (okresów albo momentów) opisującym kształtowanie się tej zmiennej w przeszłości. O ewentualnych przyczynach braku predyktora napisano we wstępie do wykładu PiS-04.

Pomiędzy metodą wag harmonicznych a metodą wyrównania wykładniczego zachodzi wiele podobieństw, ale najistotniejsze są zasadnicze różnice, o których za chwilę. Obie metody zakładają przewidywanie przyszłego najbardziej prawdopodobnego (według przyjętego kryterium) kształtowania się jednej zmiennej prognozowanej (Y) na podstawie informacji opracowanych w postaci szeregu czasowego. Obie metody nie wnikają w ewentualne mechanizmy przyczynowo-skutkowe objaśniające zmienną prognozowaną, bo - jak już wspomniano - są narzędziem prognozowania w warunkach niewielkiej lub żadnej wiedzy o tych mechanizmach. To są podobieństwa. Jeżeli zaś chodzi o różnice, to pod tym względem - w ściśle określonych warunkach - metoda Hellwiga zyskuje przewagę nad modelem Browna a nawet daje lepsze prognozy od tych, opartych na modelach tendencji rozwojowej. Prognozowanie za pomocą metody wag harmonicznych wyróżnia się:

Informacja starzeje się – to fakt. Dane statystyczne sprzed 20 lat mniej mówią o ewentualnym trendzie zmian zmiennej prognozowanej, niż dane nowsze, np. z ostatnich 3 czy 5 lat. Większe zaufanie do danych nowszych nie oznacza jednak, że tylko te dane posłużą nam do wyznaczenia najbardziej prawdopodobnego jednookresowego przyrostu bezwzględnego zmiennej prognozowanej. Metoda wag harmonicznych uniezależnia opis przebiegu zjawiska w przeszłości od napływu nowych informacji. Jeżeli zatem 20 lat temu obserwowano systematyczne liniowe przyrosty bezwzględne (trend liniowy) a przez ostatnie 5 lat stwierdzono systematyczne przyrosty względne (trend potęgowy), to w żadnym wypadku nie zmieniamy hipotezy o tym dawniejszym sposobie zachowania się zmiennej prognozowanej. Tak po prostu było. Metodę wag harmonicznych wzbogaca (w stosunku do modelu Browna) mechanizm poszukiwania „porządku” w zmianach zmiennej prognozowanej. Jeżeli obiektywnie żadnych regularnych zmian nie możemy stwierdzić na podstawie posiadanych danych statystycznych, to metoda Hellwiga daje wyniki zbliżone do tych, uzyskanych na podstawie modelu Browna. Jeżeli jednak w badanym zjawisku nie ma nadmiernych „rewolucji” a podlega ono inercji, wówczas trud stosowania metody wag harmonicznych opłaca się. Inercja zjawiska oznacza, że potrzeba bardzo długiego okresu czasu, aby wystąpiły istotne zmiany systematyczne. Aby można było rozpoznać te zmiany, musimy dysponować wystarczająco długim szeregiem czasowym, liczba obserwacji (n) nie może być mniejsza od 10.

Metoda wag harmonicznych składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest aproksymacja segmentowa – wyrównanie szeregu czasowego metodą trendu pełzającego. Drugi etap to właściwe prognozowanie – ekstrapolacja trendu z zastosowaniem wag harmonicznych.

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


 

Metoda prognozowania Hellwiga