Metoda trendu pełzającego

Prognozowanie i symulacje

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

 

 

 

Metoda trendu pełzającego

Metoda ta jest numerycznym narzędziem wyodrębnienia tendencji rozwojowej zmiennej prognozowanej. Na wejściu zatem mamy n-elementowy szereg czasowy (okresów lub momentów) zawierający wartości empiryczne, a na wyjściu – również n-elementowy ciąg wartości teoretycznych. Procedurę postępowania w metodzie trendu pełzającego podzielimy na kroki, które koniecznie muszą być wykonane w przedstawionym porządku.

 

Krok 1. Arbitralne ustalenie wartości okresu wygładzania l.

Parametr l jest jedynym parametrem metody Hellwiga, którego nie szacujemy, lecz ustalamy go arbitralnie. Musi to być liczba naturalna, spełniająca dwa podstawowe warunki:

·        (koniecznie!) 2 < l < n oraz

·        l powinno być nieparzyste (3, 5, 7 itd.).

Warunek o nieparzystości nie musi być zachowany. Jeżeli jednak l będzie liczbą parzystą, to obliczone teoretyczne wartości zmiennej prognozowanej nie będą „trafiały” w indeksy (okresy lub momenty) odpowiednich empirycznych wartości tej zmiennej. Aby doprowadzić do niezbędnej zgodności indeksów t, trzeba wtedy obliczać średnie arytmetyczne wartości teoretycznych, co znacznie wydłuża proces obliczeń i naraża nas na dodatkowe błędy np. zaokrąglania.

Domyśla wartość parametru l (możliwie najmniejsza): l = 3. Jeżeli zatem brak jest jakichkolwiek wskazówek co do wartości l, wówczas należy przyjąć wartość domyślną. W praktyce, im mniejsze n, tym mniejsze l, i na odwrót. Pojemniejszy szereg czasowy pozwala nam zastosować większą wartość l i wtedy możemy uzyskać lepsze wygładzenie szeregu czasowego – teoretyczne wartości zmiennej prognozowanej łagodniej „pełzają” pomiędzy wartościami empirycznymi.

 

Krok 2. Oszacowanie k liniowych modeli tendencji rozwojowej

Parametr k oznacza liczbę liniowych modeli segmentowych.

k = n - l + 1

Jeżeli n = 15 a l = 5 to k = 11. Tyle właśnie 5-elementowych segmentów (podciągów) można utworzyć z macierzystego ciągu 15-elementowego. Każdy z szacowanych w tym kroku modeli segmentowych ma następującą postać (w zapisie pominięto składnik losowy):

 

yi(t) = ai + bi*t   (i = 1, 2, ..., k oraz i £ t £ l+i-1)

gdzie:

i – numer modelu segmentowego,

yi(t) – teoretyczna wartość zmiennej prognozowanej dla okresu lub momentu t, obliczona na podstawie i-tego modelu segmentowego,

ai – parametr wolny i-tego modelu segmentowego,

bi – parametr związany ze zmienną czasową i-tego modelu segmentowego.

 

Jeżeli szereg czasowy składa się z n obserwacji na zmiennej prognozowanej

y1, y2, ..., yn-1, yn

to na wejściu procedury szacowania parametrów k modeli segmentowych mamy dane liczbowe wymienione w kolumnach 2 i 3 poniższej tabeli.

i

Wartości zmiennej czasowej (t)

Wartości empiryczne i-tego modelu (yt)

Model do szacowania

1

1, 2, ..., l

y1, y2, ..., yl

y1(t) = a1 + b1*t

2

2, 3, ..., l+1

y2, y3, ..., yl+1

y2(t) = a2 + b2*t

...

...

...

...

k-1

n-l, n-l+1, ..., n-1

yn-l, yn-l+1, ..., yn-1

yk-1(t) = ak-1 + bk-1*t

k

n-l+1, n-l+2, ..., n

yn-l+1, yn-l+2, ..., yn

yk(t) = ak + bk*t

 


 

Dla każdego modelu segmentowego (i) oceny parametrów ai, bi obliczamy, stosując dowolne z wymienionych poniżej podejść (sposobów):

 

gdzie:

a – wektor kolumnowy ocen parametrów strukturalnych, ,

X – macierz obserwacji na zmiennych niezależnych, i tak (gdy l = 3):

dla i = 1:, dla i = 2:, dla i = k – 1:, dla i = k:,

y – wektor kolumnowy obserwacji na zmiennej objaśnianej (prognozowanej), i tak (gdy l =3):

dla i = 1:, dla i = 2:, dla i = k –1:, dla i = k:.

 

gdzie:

- średnie arytmetyczne obliczamy ze wzorów: ,

- wszelkie sumowania przebiegają po wartościach zmiennej czasowej danego modelu segmentowego.

 

(układ równań normalnych)

(... i ostateczne wzory)


 

Krok 3. Obliczenie „segmentowych” wartości teoretycznych zmiennej prognozowanej

Dla każdego modelu segmentowego obliczamy l-elementowy ciąg wartości teoretycznych zmiennej prognozowanej a korzystamy ze wzoru:

w którym ai i bi oznaczają oceny parametrów strukturalnych i-tego modelu segmentowego. Przy założeniu, że l = 3, przebieg obliczeń pokazuje poniższa tabela.

 

i

Oceny parametrów (ai, bi)

Wartości zmiennej czasowej (t)

Wartości teoretyczne i-tego modelu ()

1

a1, b1

1, 2, 3

2

a2, b2

2, 3, 4

...

...

...

...

k-1

ak-1, bk-1

n-3, n-2, n-1

k

ak, bk

n-2, n-1, n

 

Krok 4. Obliczenie ostatecznych wartości teoretycznych zmiennej prognozowanej

W kroku trzecim obliczyliśmy k (bo tyle jest modeli segmentowych) l-elementowych „segmentowych” wartości teoretycznych zmiennej prognozowanej. Aby obliczyć wartości trendu pełzającego, czyli n ostatecznych wartości teoretycznych, należy zastosować podany wzór dla wszystkich t = 1, 2, ..., n:

gdzie:

 - ostateczna wartość teoretyczna dla okresu lub momentu t,

ki - liczba „segmentowych” teoretycznych wartości zmiennej prognozowanej dla okresu lub momentu t,

- j-ta teoretyczna wartość zmiennej prognozowanej dla okresu lub momentu t obliczona z i-tego modelu segmentowego.

Przy założeniu, że l = 3, sposób prowadzenia obliczeń pokazuje poniższa tabela.

Wartość zmiennej czasowej (t)

Liczba modeli segmentowych (ki)

Zbiór numerów modeli segmentowych

= ...

1

1

{1}

2

2

{1, 2}

3

3

{1, 2, 3}

...

3

...

...

n-2

3

{k-2, k-1, k}

n-1

2

{k-1, k}

n

1

{k}

Przebieg obliczeń w metodzie trendu pełzającego zilustrujemy przykładem.


 

Metoda trendu pełzającego (przykład)

Dysponujemy n = 14-elementowym szeregiem czasowym okresów, w którym yt oznacza zaobserwowane roczne wydobycie węgla brunatnego (w mln ton) w pewnym zagłębiu górniczym w Polsce, w latach 1980-1993.

 

Lata

t

yt

1980

1

22,6

1981

2

24,5

1982

3

23,9

1983

4

26,9

1984

5

30,9

1985

6

32,8

1986

7

34,5

1987

8

38,2

1988

9

39,2

1989

10

39,8

1990

11

39,9

1991

12

39,3

1992

13

40,8

1993

14

41,0

 

Podany szereg czasowy okresów należy wygładzić trendem pełzającym, przyjmując okres wygładzania l = 3 (krok 1 mamy więc za sobą!).

 

Krok 2. Oszacowanie k liniowych modeli tendencji rozwojowej

k = n - l + 1 = 14 – 3 + 1 = 12

(zastosowano sposób uproszczony)

Lata

Numer modelu segmentowego (i)

Dane

Obliczenia

t

yt

Suma(yt)

Suma(yt*t)

Suma(t)

Suma(t2)

ai

bi

1980

 

1

22,6

-

-

-

-

-

-

1981

1

2

24,5

71,0

143,3

6,0

14,0

22,37

0,65

1982

2

3

23,9

75,3

228,3

9,0

29,0

21,50

1,20

1983

3

4

26,9

81,7

333,8

12,0

50,0

13,23

3,50

1984

4

5

30,9

90,6

458,9

15,0

77,0

15,45

2,95

1985

5

6

32,8

98,2

592,8

18,0

110,0

21,93

1,80

1986

6

7

34,5

105,5

743,9

21,0

149,0

16,27

2,70

1987

7

8

38,2

111,9

899,9

24,0

194,0

18,50

2,35

1988

8

9

39,2

117,2

1056,4

27,0

245,0

31,87

0,80

1989

9

10

39,8

118,9

1189,7

30,0

302,0

36,13

0,35

1990

10

11

39,9

119,0

1308,5

33,0

365,0

42,42

-0,25

1991

11

12

39,3

120,0

1440,9

36,0

434,0

34,60

0,45

1992

12

13

40,8

121,1

1576,0

39,0

509,0

29,32

0,85

1993

 

14

41,0

-

-

-

-

-

-

Interpretacja uzyskanych ocen parametrów ai i bi:

Każda z k=12 wartości ai oznacza teoretyczną wielkość wydobycia węgla brunatnego dla t = 0 (czyli w 1979 roku), przy założeniu liniowego trendu rozwojowego; i tak:

a1 = 22,37 mln ton, jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1980, 1981 i 1982;

a2 = 21,50 mln ton, jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1981, 1982 i 1983;

a10 = 42,42 mln ton, jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1989, 1990 i 1991;

a12 = 29,32 mln ton, jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1991, 1992 i 1993.

Każda z k=12 wartości bi oznacza teoretyczną wielkość przeciętnego rocznego przyrostu bezwzględnego wydobycia węgla brunatnego; i tak:

b1 = 0,65 mln ton (trend wzrostowy), jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1980, 1981 i 1982;

b2 = 1,20 mln ton (trend wzrostowy), jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1981, 1982 i 1983;

b10 = -0,25 mln ton (trend malejący), jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1989, 1990 i 1991;

b12 = 0,85 mln ton (trend wzrostowy), jeśli do obliczeń weźmiemy dane za lata 1991, 1992 i 1993.

 

Komentarz do obliczeń według wzorów sposobu uproszczonego:

i

Lata

Dane

Sumy

1

{1980; 1981; 1982}

t = {1; 2; 3}

yt = {22,6; 24,5; 23,9}

Suma(yt) = 22,6 + 24,5 + 23,9

Suma(yt*t) = 1*22,6 + 2*24,5 + 3*23,9

Suma(t) = 1 + 2 + 3

Suma(t2) = 1 + 4 + 9

2

{1981; 1982; 1983}

t = {2; 3; 4}

yt = {24,5; 23,9; 26,9}

Suma(yt) = 24,5 + 23,9 + 26,9

Suma(yt*t) = 2*24,5 + 3*23,9 + 4*26,9

Suma(t) = 2 + 3 + 4

Suma(t2) = 4 + 9 + 16

...

...

...

...

11

{1990; 1991; 1992}

t = {11; 12; 13}

yt = {39,9; 39,3; 40,8}

Suma(yt) = 39,9 + 39,3 + 40,8

Suma(yt*t) = 11*39,9 + 12*39,3 + 13*40,8

Suma(t) = 11 + 12 + 13

Suma(t2) = 121 + 144 + 169

12

{1991; 1992;1993}

t = {12; 13; 14}

yt = {39,3; 40,8; 41,0}

Suma(yt) = 39,3 + 40,8 + 41,0

Suma(yt*t) = 12*39,3 + 13*40,8 + 14*41,0

Suma(t) = 12 + 13 + 14

Suma(t2) = 144 + 169 + 1196

 

Krok 3. Obliczenie „segmentowych” wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej,

W tabeli „Obliczone i ” są to wartości w kolumnach od „” do „”.Dla przykładu:  = 22,37 + 0,65*1 = 23,02;  = 22,37 + 0,65 * 2 = 23,67;  = 21,50 + 1,20*2 = 23,90;  = 29,32 + 0,85*14 = 41,22 itd., gdyż formułę

czytamy: teoretyczna wartość zmiennej objaśnianej w okresie t obliczona na podstawie i-tego modelu segmentowego.

 

Obliczone i

Lata

t

yt

1980

1

22,6

23,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,02

1981

2

24,5

23,67

23,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,78

1982

3

23,9

24,32

25,10

23,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,38

1983

4

26,9

 

26,30

27,23

27,25

 

 

 

 

 

 

 

 

26,93

1984

5

30,9

 

 

30,73

30,20

30,93

 

 

 

 

 

 

 

30,62

1985

6

32,8

 

 

 

33,15

32,73

32,47

 

 

 

 

 

 

32,78

1986

7

34,5

 

 

 

 

34,53

35,17

34,95

 

 

 

 

 

34,88

1987

8

38,2

 

 

 

 

 

37,87

37,30

38,27

 

 

 

 

37,81

1988

9

39,2

 

 

 

 

 

 

39,65

39,07

39,28

 

 

 

39,33

1989

10

39,8

 

 

 

 

 

 

 

39,87

39,63

39,92

 

 

39,81

1990

11

39,9

 

 

 

 

 

 

 

 

39,98

39,67

39,55

 

39,73

1991

12

39,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,42

40,00

39,52

39,64

1992

13

40,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,45

40,37

40,41

1993

14

41,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,22

41,22

 


 

Krok 4. Obliczenie ostatecznych wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej,

Wygładzone, ostateczne wartości teoretyczne zawiera ostatnia kolumna tabeli „Obliczone i ”. W każdym wierszu, czyli dla każdego t, obliczamy średnie arytmetyczne z „segmentowych” wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej.

 

Ekstrapolacja trendu z zastosowaniem wag harmonicznych

Drugi etap metody Hellwiga jest właściwym prognozowaniem. Prognozę punktową obliczamy ze wzoru:

gdzie:

T – numer okresu lub momentu czasu, dla którego stawiamy prognozę (T > n),

w - współczynnik harmoniczny - najbardziej prawdopodobny jednookresowy przyrost funkcji trendu,

 - teoretyczna ("wygładzona") wartość zmiennej prognozowanej dla ostatniego elementu szeregu czasowego (przywołujemy przykład – =  = 41,22).

Wartość T jest zadawana na wejściu procesu prognozowania, pozostaje więc obliczenie współczynnika harmonicznego, aby wszystko z prawej strony wzoru było wiadome. Oto wzór na współczynnik harmoniczny:

gdzie ułamek  (dla t = 1, 2, ..., n-1) nazywamy wagą harmoniczną – stąd wzięła się nazwa metody prognozowania.

Przytoczony wzór ma logiczne uzasadnienie. Współczynnik w jest po prostu ważoną średnią arytmetyczną n-1 bezwzględnych przyrostów wartości teoretycznych zmiennej prognozowanej. Są to kolejno przyrosty: n-1-okresowe, n-2-okresowe, ..., 2-okresowe i jednookresowy, liczone od okresu n-tego w przeszłość. Najmniej waży przyrost n-1 okresowy, najwięcej zaś – przyrost jednookresowy. Jest to realizacja zasady „starzenia się” informacji. W poniższej tabeli zamieszczono przebieg i wynik obliczeń sumy  dla danych z naszego przykładu.

 

Lata

t

yt

-

1980

1

22,6

23,02

18,20

1,400 (18,20 / 13)

1981

2

24,5

23,78

17,43

1,453 (17,43 / 12)

1982

3

23,9

24,38

16,83

1,530 (...)

1983

4

26,9

26,93

14,29

1,429

1984

5

30,9

30,62

10,59

1,177

1985

6

32,8

32,78

8,43

1,054

1986

7

34,5

34,88

6,33

0,905

1987

8

38,2

37,81

3,41

0,568

1988

9

39,2

39,33

1,88

0,377

1989

10

39,8

39,81

1,41

0,353

1990

11

39,9

39,73

1,48

0,494

1991

12

39,3

39,64

1,57

0,786 (1,57 / 2)

1992

13

40,8

40,41

0,81

0,808 (0,81 / 1)

1993

14

41,0

41,22

-

-

=

12,334

 

Ostatecznie...

Interpretacja: w = 0,949 mln ton - o tyle średnio z roku na rok będzie wzrastało wydobycie węgla brunatnego!

 

Obliczenie prognozy punktowej

Kontynuujemy przykład z wydobyciem węgla. Należy wyznaczyć prognozy punktowe wydobycia na lata 1994, 1995 i 1996. Wielkości wcześniej obliczone:

w = 0,949,

n = 14 (rok 1993),

=41,22.

Zadajemy odpowiednie wartości parametru T i podstawiamy do wzoru na prognozę punktową – patrz tabela.

Rok

T

 

1994

15

0,949*(15-14) + 41,22 =

42,17

1995

16

0,949*(16-14) + 41,22 =

43,11

1996

17

0,949*(17-14) + 41,22 =

44,06

 

Błąd predykcji punktowej (VT) - podobnie jak w przypadku modelu wyrównania wykładniczego - obliczamy ze wzoru:

 

VT » Wr *

gdzie:

Wr - współczynnik rozbieżności Theila wyznaczany ze wzoru

 

,

 

w którym  oznacza teoretyczną wartość zmiennej prognozowanej (wyznaczoną według metody trendu pełzającego) w okresie lub momencie t, dla t = 1, 2, ..., n.

 

Współczynnik rozbieżności Theila zastosowany w prognozowaniu metodą Hellwiga (ściślej: w prognozowaniu metodą wag harmonicznych) "bierze po uwagę" sumę kwadratów różnic wartości empirycznych (yt) i wartości teoretycznych () zmiennej prognozowanej. Sumę tę odnosi (w sensie ilorazu) do kwadratów wartości empirycznych (yt). Pierwiastek z tego ilorazu pozwala obliczyć względny (procentowy) udział błędu predykcji w wartości punktowej prognozy (). Udział ten (procentowo) jest jednakowy dla wszystkich prognoz punktowych, niezależnie od oddalenia predykcji w przyszłość. Poniższa tabela obrazuje proces obliczania współczynnika rozbieżności Theila.

 


 

 

Lata

t

yt

1980

1

22,6

23,02

0,1764

510,76

1981

2

24,5

23,78

0,5184

600,25

1982

3

23,9

24,38

0,2304

571,21

1983

4

26,9

26,93

0,0009

723,61

1984

5

30,9

30,62

0,0784

954,81

1985

6

32,8

32,78

0,0004

1075,84

1986

7

34,5

34,88

0,1444

1190,25

1987

8

38,2

37,81

0,1521

1459,24

1988

9

39,2

39,33

0,0169

1536,64

1989

10

39,8

39,81

0,0001

1584,04

1990

11

39,9

39,73

0,0289

1592,01

1991

12

39,3

39,64

0,1156

1544,49

1992

13

40,8

40,41

0,1521

1664,64

1993

14

41,0

41,22

0,0484

1681,00

Razem

474,3

474,34

1,6634

16688,79

Średnia

33,9

33,88

0,1188

1192,06

 

 = 0,00998 = 0,998%

 

Mamy tutaj do czynienia z niezwykle małą niezgodnością pomiędzy empirycznymi a teoretycznymi wartościami zmiennej prognozowanej. Można stwierdzić, że bardzo dużą zgodnoś

 

Rok

T

1994

15

42,17

1995

16

43,11

1996

17

44,06

 

 

 

Jeżeli zaś chodzi o prognozowanie przedziałowe, to postępujemy dokładnie tak samo jak w przypadku prognozowania na podstawie modelu wyrównania wykładniczego.

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.


 

Metoda trendu pełzającego