FAQ - często zadawane pytania

Ekonometria

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

 

pyt:   W czym mogę liczyć na pomoc ?

Udzielamy korepetycji w wielu przedmiotach ścisłych.

Pomagamy w rozwiązaniu każdego rodzaju zadań, wykonaniu testów, badań i modeli z zakresu: ekonometria, prognozowanie i symulacje oraz statystyka.

Wszystkie modele i projekty są wykonywane ścisle według Twoich wskazówek i wymogów .

Wykonujemy projekty z analizy danych statystycznych, testowania hipotez, badania z szeroko pojętej statystyki zarówno w formie rozpisanej jak i z użyciem programów:

- analiza opisowa struktury zjawisk

- teoria prawdopodobieństwa

- wnioskowanie statystyczne

- metody analizy współzależności i dynamiki zjawisk masowych

Wykonujemy prace z zakresu prognozowanie i symulacja:

- metody prognozowania a podstawie szeregów czasowych

- analiza dyskryminacyjna i  mnożnikowa

- prognozowanie przez analogię

- wyrównywanie wykładnicze: model Holta,  Wintersa,  Browna

- liniowy model prawdopodobieństwa

- prognozowanie na podstawie modeli klasycznych

szacowanie błędów ex-post - ex-ante

pyt:   Jak otrzymam rozwiązania ?

Jako załącznik do e-maila - plik Excela ,Worda lub pdf / inna wskazana forma.

Modelowanie ekonometryczne

pyt:   Jakie modele wykonujecie ?

Estymacja parametrów (Metoda Najmniejszych Kwadratów), interpretacja, weryfikacja i prognoza dla modeli

Często spotykane:

Y = α0 + α1X      

Model  liniowy z jedną zmienną objaśniającą

Y =α0X1+α2 X2     

Model liniowy z dwiema zmiennymi objaśniającymi 

Y=α01 X1+α2 X2+α3 X3    

Model liniowy z trzema zmiennymi objaśniającymi   

......................itd....................................

............itd...........................

......................itd......................................

............itd..........................

Y =α01X1+α2 X2+α3 X3 4 X4+α5X5 6X6+α7 X7+α8 X8     ... z 8 zm.objaśniającymi  lub  więcej !

Y = α0α1t      

Model wykładniczy

Y =α0 X α          

Model potęgowy 

Y =α0X1 α1 X2 α2          

Model potęgowy ( model podwójnie  logarytmiczny, model logarytmiczno liniowy np.  funkcja produkcji )  

Y= α0 +α1 X + α2 X2        

Wielomian  stopnia drugiego

Y= α0 +α1 X + α2 X2  + α3 X     

Wielomian  stopnia trzeciego

 

Rzadziej spotykane:

 

Y=α0+ α1 lnX1 + α2 lnX2     

Model logarytmiczny

Model  z interakcjami 

       

Model hiperboliczny  

Model wykładniczy  (model półlogarytmiczny)

Model S-krzywej (model wykładniczo-hiperboliczny)

krzywa Gompertza

 

krzywe TÖRNQUISTA:

 

        funkcja translogarytmiczna

 

pyt: Czy wykonujecie modele wielorównaniowe ?

 Wykonuję także modele wielorównaniowe proste, rekurencyjne i o równaniach współzależnych.  

 

pyt: Nie mam danych statystycznych , czy je dostanę ?

Tak, ale tylko z tych , które posiadam.( nie jesteśmu Urzędem Statystycznym).

pyt: Jakie stosujesz metody doboru zmiennych objaśniających ?

Metody mogą być stosowane razem lub indywidualnie:

1.Metoda Hellwiga.

2.Test t-Studenta dla współczynników korelacji zmiennych objaśniających.

3.Porównanie współczynników korelacji z obliczoną wartością krytyczną współczynnika.

4.Metoda grafowa S.Bartosiewicz.

4.Metoda pozornej ortogonalizacji D.Strahl.

5.Wykrywanie zjawiska współliniowości zmiennych objaśniających przy użyciu czynnika inflacji CIW.

6.Dopuszczalność zmiennych objaśniających ze względu na wartość współczynnika zmienności V.

7.Metoda Pawłowskiego.

8.Regresja krokowa w przód /wstecz i wiele innych..

 

 pyt: Co zawiera weryfikacja wykonanego modelu ?

Jest tutaj  elastyczność - prowadzący zajęcia  mają różne wymogi (podaj jakie). 

Jeśli nie masz narzuconych kryteriów  wykonam :

1. Wariancja składnika losowego.
2. Losowość składnika losowego.
3. Symetria składnika losowego.
4. Stacjonarność składnika losowego.
5. Odchylenie standardowe składnika losowego.
6. Interpretacja oszacowań parametrów modelu
7. Własność koincydencji
8. Błędy szacunku parametrów

-średni błąd szacunku parametru
-średni względny błąd szacunku parametru

9. Współczynnik determinacji i zbieżności
10.
Skorygowane współczynniki determinacji i zbieżności
11. Współczynnik zmienności losowej 
12. Efekt katalizy  (także natężenie efektu katalizy)
13. Test liczby serii - badanie liniowości zależności zm.objaśnianej od zm.objaśniających
14.Test F -badanie stałości wariancji (heteroscedastyczności składników losowych)
15. Test Jarque-Bera  - badanie  normalności rozkładu składnika losowego
16. Test t-Studenta - istotność pojedynczej zm.objaśniającej
17. Test Walda (rozkł. Fishera-Snedecora) - istotność wszystkich zmiennych objaśniających
18. Test Durbina-Watsona - wykrywanie autokorelacji składnika losowego
19.Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika losowego
20. Test Harrisona-McCabe'a  -wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego
21. Test Ramseya - badanie stabilności postaci analitycznej modelu
22. Test Chowa - badanie stabilności parametrów modelu

pyt:    Co zawiera prognoza ?

1. Prognoza punktowa

-wartość prognozy
-średni błąd prognozy ex-ante
-średni względny błąd prognozy ex-ante

2. Prognoza punktowa wielokrotna (jeśli konieczna)

-ocena ex-post prognozy punktowej
-średni błąd prognozy ex-post (mean error)
-średni absolutny błąd (mean absolute error)
-pierwiastek błędu średniokwadratowego (root mean square error)
-średni absolutny błąd procentowy (mean absolute percentage error)

-współczynnik rozbieżności
-współczynnik Theila

3. Prognoza przedziałowa
-przedział dla poziomu ufności 95% 

 

 pyt:    Czy zamieszczacie  wykresy ?

Wykresy:

-wartości zmiennych objaśniających i objaśnianej (słupkowy)
-wartości empiryczne i teoretyczne zmiennej objaśnianej  na jednym wykresie (liniowy)
-wartości reszt modelu ( liniowy)
-wartości prognoz (słupkowy)

pyt:    Czy obliczenia i wzory są poparte objaśnieniami ?

Każdy krok w obliczeniach jest wyjaśniony , zawiera odpowiedni wzór i wniosek - w estymacji parametrów , weryfikacji  oraz  w prognozie.

 

pyt:  Czy obliczenia są poprawne ?

Model powstaje w całości  z wykorzystaniem Microsoft Excel lub Word, dzięki czemu jest przejrzysty i łatwo dostępny.

Dla pewności obliczenia są sprawdzane za pomocą jednego z profesjonalnych programów i tym samym wystąpienie błędu jest niemożliwe.

pyt. Muszę korzystać w budowie modelu z programu komputerowego. Czy jest taka możliwość ?

Możesz otrzymać ode mnie pełny model oparty na wynikach  popularnego programu :   Microfit 4.0 , Statgraf 5.0 , Eviews  ,Gretl  , WinStat. STATA  Statistica 5.1,program R, DEMS  i wielu innych.

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Jak to robią profesjonaliści ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.